Preskocit navigáciu

Hlavné úlohy


Hlavné úlohy

     11.mechanizovaný prápor / 1.mechanizovanej brigády byť pripravený na rozkaz nasadiť svoje sily a prostriedky na území SR na plnenie úloh v súlade so Zákonom č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a v súlade so Zákonom č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov samostatne alebo ako súčasť 1. mb, podieľať sa na plnení asistenčných úloh na území SR, ktorých cieľom je poskytovať pomoc civilným orgánom, organizáciám a obyvateľstvu pri plnení úloh v čase výnimočného stavu alebo núdzového stavu, pri ktorom sú ohrozené životy a zdravie osôb alebo majetok a pri odstraňovaní jeho následkov (Zákon č.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, Zákon č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov, Zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, Zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, Zákon č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu,           výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov), pripravovať a poskytnúť sily a prostriedky na nasadenie alebo nasadiť určenú časť síl a prostriedkov v súlade s rozhodnutím príslušných orgánov štátu do operácií podľa záväzkov Slovenskej republiky voči medzinárodným organizáciám.

PRIORITY A ROZHODUJÚCE ÚLOHY 11.mpr V ROKU 2017

Na základe stanovených priorít veliteľa 1.mb  a môjho „Zámeru pre prípravu 11.mpr v roku 2017“ chcem podporiť úsilie 1.mb nasledovne:

Priorita č. 1: Udržať pripravenosť 11.mpr na plnenie úloh obrany územia SR

Priorita č. 2: Komplexne zabezpečiť plnenie úloh MKM a DKM

Priorita č. 3: Príprava príspevkov do medzinárodných záväzkov SR

Priorita č. 4: Zavádzanie novej výzbroje, techniky a materiálu do jednotiek 11. mpr a realizácia organizačných zmien v súlade s VOČ 2017

 

Skočiť na menu
Share