Preskocit navigáciu

Hlavné úlohy


 Hlavné úlohy 

11.mechanizovaný prápor je bojovým prvkov 1. a 2. mechanizovanej brigády. Jeho poslaním je podieľať sa na zaručovaní obrany Slovenskej republiky, plnení záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, a podieľať sa na zachovávaní verejného poriadku a bezpečnosti štátu. S ohľadom na organizačnú štruktúru a výzbroj je predurčený na vedenie ofenzívnych a defenzívnych aktivít a je spôsobilý vykonávať hlavné druhy stabilizačných aktivít proti ľahko obrnenému nepriateľovi.

11.mechanizovaný prápor / 1.a 2.mechanizovanej brigády byť pripravený na rozkaz nasadiť svoje sily a prostriedky na území SR na plnenie úloh v súlade so Zákonom č. 321/2002 Z. z.
a Zákonom č. 227/2002 Z. z. samostatne alebo ako súčasť 1.a 2.mb,  podieľať sa na plnení asistenčných úloh na území SR, ktorých cieľom je poskytovať pomoc civilným orgánom, organizáciám a obyvateľstvu pri plnení úloh v čase výnimočného stavu alebo núdzového stavu, pri ktorom sú ohrozené životy a zdravie osôb alebo majetok a pri odstraňovaní jeho následkov (Zákon č.42/1994 Z.z., Zákon č. 7/2010 Z.z., Zákon č. 171/1993 Z. z., Zákon č. 321/2002 Z. z., Zákon č. 227/2002 Z.z.). Pripravovať a poskytnúť sily a prostriedky na nasadenie alebo nasadiť určenú časť síl a prostriedkov v súlade s rozhodnutím príslušných orgánov štátu do operácií podľa záväzkov Slovenskej republiky voči medzinárodným organizáciám.

 

Priority 11.mpr vo výcvikovom roku 2018

Priorita č. 1 -   Udržať súčasnú a podľa dostupnosti zdrojov aj rozvíjať komplexnú pripravenosť 11,.mpr na použitie pri obrane SR, resp. kolektívnej obrane NATO/EÚ, vrátane precvičovania prijatia aliančnej podpory hostiteľskou krajinou (ďalej len „HNS“) a na plnenie úloh v rámci prebiehajúcich operácií MKM.

Priorita č. 2 -   Rozpracovať a implementovať prijaté ciele spôsobilostí 2017 (ďalej len „CT2017“) v podmienkach 11.mpr v závislosti na pridelených zdrojoch.

Priorita č. 3 -   Realizovať opatrenia na prípravu a zabezpečenie nasadenia príspevkov 11.mpr v roku 2018 v rámci NATO predsunutej posilnenej prítomnosti v Pobaltských krajinách (enhanced Forward Presence ďalej len „eFP“).

Priorita č. 4 -   Podieľať sa na rozvíjaní spolupráce s Tímom na integráciu síl NATO na území  SR (NATO Force Integration Unit in SVK, ďalej len „NFIU SVK“).

Priorita č. 5 -   Pripraviť a udržať určené jednotky 1.mb na plnenie asistenčných úloh a úloh  domáceho krízového manažmentu (ďalej len „DKM“).

Priorita č. 6 -   Zabezpečiť zvládnutie a prípravu na použitie novo zavedenej výzbroje, techniky a materiálu v jednotkách 1.mb.

Priorita č. 7 -   Splniť opatrenia k dôstojnému pripomenutiu si 25. výročia vzniku SR a jej ozbrojených síl, ako aj 100. výročie vzniku Československej republiky.

 

Skočiť na menu
Share